Učne težave in diskalkulija

Matematične učne težave.

Matematika ima pri izobraževanju pomembno vlogo, saj je prisotna skozi vsa leta šolanja. Poleg tega, pa v slovenski družbi znatno vpliva tudi na posameznikovo izobraževalno in poklicno uspešnost.

Težave pri matematiki smo imeli vsi – toda kdaj težava postane resen primanjkljaj učnih sposobnosti?

Specifične učne težave pri matematiki se razprostirajo od lažjih, zmernih do težkih. Značilnosti večine učencev z diskalkulijo pa učitelji opišejo kot:

  • Zaradi slabe organizacije imajo neurejene šolske potrebščine.
  • Slaba prostorska orientacija jim povzroča preglavice pri motoriki.
  • Pri socializaciji težje razumejo in sledijo navodilom.
  • Nimajo razvitih številskih predstav.
  • Kljub trudu in prizadevanju ne morejo razumeti splošnih matematičnih pojmov.
  • Kljub redni vaji ni želenih rezultatov na področju aritmetičnih sposobnosti in matematičnega znanja.

Prav je, da učitelji in starši dovolj zgodaj prepoznajo to specifično učno motnjo in otroku ustrezno pomagajo.

Nekaj praktičnih nasvetov je učenje po korakih, življenjska in konkretna ponazoritev matematičnih problemov, učenje postopkov s pomočjo  tabel, kartončkov s postopki in plakatov.

Pomembno je da otroci pravočasno dobijo dodatno učno pomoč in do matematike ne razvijejo odpora.