Učne težave in disleksija

Te­ža­ve pri do­je­ma­nju, uče­nju os­nov bra­nja in pi­sa­nja ter pri računanju.

Tudi disleksija sodi med hitro naraščajoče učne težave šolarjev, saj zaradi motnje otrok hitro začne dojemati šolo kot sebi neprijazno okolje. Težave, s katerimi se mora soočiti so številne in opazne na več področjih.

Težave pri branju.

Ima težave pri pre­poz­na­va­nju in učenju gla­sov in črk iz za­po­red­ja v be­se­di.
Razumevanje prebranega je pogosto slabo.
Pri branju se vidno muči – bere po­ča­si in ne­te­ko­če.

Težave pri pisanju.

Težje si za­pom­ni pra­vo­pi­sna pra­vi­la.
Na­pač­no črkuje, na­pač­no vidi za­po­red­je črk.
Zelo tež­ko pi­še ob­sežnej­ša be­se­di­la.

Težave pri računanju.

Zna­čil­no je zame­nje­va­nje vrstnega reda števil.
Otrok ima opazne težave pri učenju poštevanke.

Otroku olajšajte šolske dni.

Izberite knjige napisane na otrokom z disleksijo prijazen način. Le-te naj bodo dinamične, razgibane, v njih naj prevladuje dvogovor.

S treningi skupaj z otrokom vadite pisavo in mu pomagajte, da razvije nadomestne strategije, s katerimi do istega cilja pride po drugi poti.

Poiščite skupinske delavnice namenjene disleksičnim otrokom, na katerih se izvajajo posebne vaje za razvoj leve polovice možganov in vzpostavljanje povezave med obema polovicama možganov, kar bo otroku omogočilo, da se lažje uči ter si veliko prej zapomni stvari, ki se jih mora naučiti na pamet.